Kas ir Lean sistēma?

 

Lean sistēmas mērķis – izmantojot pēc iespējas mazāk resursu, radīt lielāku vērtību klientam un palielināt savu konkurētspēju.

Lean būtību vislabāk definē divi pamatprincipi: nepārtraukta pilnveidošanās un nevajadzīgu darbību (zaudējumu) likvidēšana.

Sistēma ietver tādu procesu likvidēšanu vai mazināšanu, kuri nerada vērtību klientam vai uzņēmumam, kā arī nepārtrauktu pilnveidošanas kultūras izveidi uzņēmuma iekšējā organizācijā.

Lean sistēmas ieviešana vai efektīva procesu vadība bieži tiek pielīdzināta ēkas būvēšanai, kurā ir liela nozīme ir pamatiem, balstiem, jumtam un cilvēkam.

Lai izveidotu efektīvus procesus, vispirms tie ir jāpārvalda vizuāli, lai katrs darbinieks jebkurā laikā varētu novērtēt, vai process noris pareizā virzienā un bez traucējumiem.

Nākamā darbība: jāstandartizē labākā prakse, tādējādi novēršot haosu un panākot pozitīvu rezultātu.

Viens ēkas balsts atbild par kvalitātes nodrošināšanu notiekošajā procesā, otrs – par savlaicīgu izpildi (tieši tad, kad vajag – ne agrāk, ne vēlāk).

Jumts ir rezultāts, kas nodrošina vērtību radošos produktus un procesus, par kuriem klients ir gatavs maksāt naudu.

Protams, ēkas būvēšana vai efektīva procesu vadība nav iedomājama bez cilvēka, kas nepārtraukti pilnveidojas. Darbinieks tiek iesaistīts pastāvīgā procesu pilnveidošanā. Citiem vārdiem: “Ja darīsi to pašu, ko iepriekš, saņemsi to pašu, ko iepriekš.” (Kenets Blančards (Kenneth Blanchard))

Visos ēkas būvniecības vai efektīvas procesu vadības posmos ir iesaistītas noteiktas Lean metodes vai līdzekļi: 5S, Kaizen, PDCA, standartizēts darbs, SMED, TPM, KanbanHoshin Kanri un citi. Piemērojot šīs metodes neregulāri, bieži netiek sasniegti gaidītie rezultāti, jo to piemērošanai ir jābūt sistemātiskai un konsekventai.

Lean sistēmas ieviešana tiek sākta ar uzņēmuma darbības novērtēšanu, kas sastāv no trīs daļām:

  • Uzņēmuma darbības galveno rādītāju analīzes,
  • Gemba audita (fiziskas procesu novērtēšanas)
  • Pārskata sagatavošanas (ieguvumu identificēšanas un Lean sistēmas ieviešanas darbību plāna izstrādes).