Pielietojot Lean metodes, ieceltais Lean.lt komandas dalībnieks pastāvīgi sniedz padomus un palīdzību. Izaugsmes treniņi („coaching” – „koučings”) nodrošina disciplīnu un standartu ievērošanu, jo koučs pastāvīgi novēro projekta gaitu un uzrauga, lai tiktu ievērotas vienošanās. Organizācijas darbinieki iegūst jaunas prasmes, savukārt projekta gaitā pastāvīgi pārskatāmie un fiksējamie sasniegtie rezultāti viņus motivē turpmākai darbībai.