Honsha skolotāji Latvijā

Sammy Obara

Honsha“ vykdantysis direktorius Sammy Obara įsisavino Toyota gamybos sistemos principus ir padėjo ją diegti Toyota gamyklose Japonijoje, Brazilijoje, Venesueloje ir Jungtinėse valstijose. Jis mokė Lean principų daugybę konsultacinių kompanijų bei švietimo institucijų kaip Harvardas ir Stanfordas, taip pat dalyvavo humanitarinėse misijose Azijoje ir Afrikoje.

Per beveik 30 metų Lean patirtį Sammy padėjo daugiau kaip 350 kompanijų, vykdė projektus įvairiose sferose: nuo mokyklų, ligoninių iki karinių dalinių bei daugybėje kitų, dirbdamas įvairiose šalyse: Kinijoje, Meksikoje, Kanadoje, Indonezijoje, Brazilijoje, Japonijoje, Austrijoje, D.Britanijoje, JAV bei Lietuvoje.

Turėdamas technologijų vadybos lapsnį jis taip pat yra Lean Instituto akademinės bendruomenės narys ir Kalifonijos bendruomenės koledžų dėstytojas Pasaulinio strategijos valdymo studijoms. Sammy skaito atvirąsias Lean paskaitas Stenfordo Universitete ir San Diego valstybiniame universitete, bei buvo kviečiamas skaityti pranešimus konferencijose, kurias rengė Amerikos gamybos ir atsargų valdymo draugijos (APICS), Amerikos Produktyvumo ir kokybės asociacija (APQ), Amerikos kokybės draugija (ASQ).

Sammy laisvai kalba portugalų, ispanų, anglų kalbomis, taip pat moka japonų kalbą.

Sammy Obara

Honsha” izpilddirektors Semijs Obara ir apguvis „Toyota” ražošanas sistēmas principus un palīdzējis to ieviešanā „Toyota” rūpnīcās Japānā, Brazīlijā, Venecuēlā un Savienotajās Valstīs. Viņš ir mācījis Lean principus daudzās konsultāciju kompānijās un izglītības iestādēs, tostarp Hārvardā un Stenfordā, kā arī piedalījies humanitārajās misijās Āzijā un Āfrikā.

Gandrīz 30 gadus garajā Lean pieredzē S.Obara ir palīdzējis vairāk kā 350 kompānijām, īstenojis projektus dažādās sfērās – sākot ar skolām un slimnīcām un beidzot ar militārajām daļām un citām institūcijām. S.Obara strādājis Ķīnā, Meksikā, Kanādā, Indonēzijā, Brazīlijā, Japānā, Austrijā, Lielbritānijā, ASV un Lietuvā.

S.Obaram ir tehnoloģiju vadības grāds un viņš ir arī Lean Institūta akadēmiskās sabiedrības loceklis un Kalifornijas kopienas koledžu pasniedzējs Globālo stratēģiju vadības studijām. S.Obara lasa atklātās Lean lekcijas Stenforda Universitātē un Sandjego valsts universitātē, kā arī tika aicināts uzstāties ar ziņojumiem konferencēs, kuras rīko Amerikas Ražošanas un rezervju pārvaldes biedrība (APICS), Amerikas Produktivitātes un kvalitātes asociācija (APQ), Amerikas kvalitātes biedrība (ASQ).

S.Obara brīvi runā portugālu, spāņu, angļu valodās, kā arī zina japāņu valodā.

Sammy Obara

Honsha Executive Director Sammy Obara learned and implemented the Toyota Production System (TPS) at Toyota facilities in Japan, Brazil, Venezuela and the USA. He has taught Lean to a multitude of consulting firms, educational organisations, such as Harvard and Stanford, and even in humanitarian missions in Asia and Africa.

With close to 30 years of Lean experience, Sammy has helped more than 350 companies. He has implemented projects in environments ranging from schools to hospitals, to military and in a variety of countries, including China, Mexico, Canada, Indonesia, Brazil, Japan, Austria, the UK and the USA.

Mastered in Technology Management, Sammy is also a faculty member with the Lean Institute and an instructor of Global Strategy Management for the California Community College system. He is a guest lecturer on Lean for post-graduate classes at Stanford University and San Diego State University, and has been a speaker at conferences sponsored by the American Production and Inventory Control Society (APICS), the Association for Productivity and Quality (APQ) and the American Society for Quality (ASQ).

Sammy is fluent in Portuguese, Spanish, English, and has a basic knowledge of Japanese.

Сэмми Обара (Sammy Obara)

Исполнительный директор Honsha Сэмми Обара усвоил принципы системы производства Toyota и помог внедрить ее на заводах Toyota в Японии, Бразилии, Венесуэле и США. Он обучал принципам Lean множество консультационных компаний и образовательных учреждений, включая Гарвард и Стэнфорд, а также принимал участие в гуманитарных миссиях в Азии и Африке.

В течение почти 30-летнего опыта Lean Сэмми оказал помощь более чем 350 компаниям, осуществлял проекты в различных сферах от школ и больниц до воинских подразделений, а также во множестве других в различных странах: Китае, Мексике, Канаде, Индонезии, Бразилии, Японии, Австрии, Великобритании, США и Литве.

Помимо степени управления технологиями он также является членом академического сообщества Института Lean и преподавателем Калифорнийского сообщества колледжей по программе «Всемирное стратегическое управление». Сэмми читает открытые лекции Lean в Стэнфордском Университете и Государственном университете Сан-Диего, а также читать доклады по приглашению на конференциях, проводившихся Американским обществом управления производством и распределением материалов (APICS), Американской ассоциацией продуктивности и качества (APQ), Американским обществом качества (ASQ).

Сэмми свободно говорит на португальском, испанском, английском языках, а также владеет японским языком.

Darril Wilburn

Darril pradėjo studijuoti TPS/Lean sistemą vidinių Toyota mokytojų ruošimo programoje. Jis vystė ir diegė „Toyota way 2001“ metodiką didžiausioje Toyota gamykloje Šiaurės Amerikoje, bei dirbo su Toyota Institutu Japonijoje, diegdamas „Toyta Business Practice“ programą. Jis vadovavo pirmajam bandomajam pasaulinio lygio programos moduliui ir vedė mokymų sesijas Šiaurės Amerijos aukščiausio lygio vadovams.

Prisijungęs prie Honsha Darril turėjo galimybę dirbti su daugiau kaip 100 organizacijų įvairiose šalyse, tarp jų: JAV, Brazilijoje, Indonezijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Darril aktyviai dalyvauja šviečiamoje veikloje skaitydamas paskaitas ir darydamas pranešimus apie Lean principus konferencijose visame pasaulyje, bendradarbaudamas su:

 • „Harvardo verslo apžvalga“ (Harvard Business Review) – Lotynų Amerikoje, Čilėje, Ekvadore ir Meksikoje;
 • Abu Dhabi talentų konferencija;
 • JAV Vašingtono vastijos Lean seminaru;
 • Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko Lean konferencija;
 • ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu, Vilnius, Lietuva.

Darril laisvai kalba anglų kalba.

Darril Wilburn

D.Vilbērns sāka studēt TPS/Lean sistēmu iekšējā „Toyota” skolotāju sagatavošanas programmā. Viņš ir attīstījis un ieviesis „Toyota way 2001” metodiku lielākajā „Toyota” rūpnīcā Ziemeļamerikā, kā arī strādājis ar „Toyota” institūtu Japānā, ieviešot „Toyta Business Practice” programmu. Viņš ir vadījis pirmo pasaules līmeņa programmas izmēģinājuma moduli un vadījis mācību sesijas Ziemeļamerikas augstākā līmeņa vadītājiem.

Pievienojoties „Honsha”, D.Vilbērnam ir bijusi iespēja strādāt ar vairāk nekā 100 organizācijām dažādās valstīs, tostarp ASV, Brazīlijā, Indonēzijā, Vācijā, Čehijā, Polijā un Lietuvā. D.Vilbērns aktīvi piedalās izglītojošajā darbā, lasot lekcijas un uzstājoties ar ziņojumiem par Lean principiem konferencēs visā pasaulē, sadarbībā ar:

 • „Hārvardas biznesa apskatu” („Harvard Business Review”) – Latīņamerikā, Čīlē, Ekvadorā un Meksikā;
 • Abu Dabī talantu konferenci;
 • ASV Vašingtonas štata Lean semināru;
 • Lietuvas Republikas Ministru prezidenta Lean konferenci;
 • IZM Vadības un ekonomikas universitāti, Viļņa, Lietuva.

D.Vilbērns brīvi runā angļu valodā.

Darril Wilburn

Darril started studying TPS/Lean system as a student in the Toyota’s internal Sensei group. He also developed and implemented the Toyota Way 2001 at Toyotas largest manufacturing plant in North America, and worked with The Toyota Institute in Japan to implement the Toyota Business Practice, leading the global pilot of this programme as well as the North American Senior Executive sessions.

Now with Honsha, Darril has had the opportunity to work with over 100 companies in countries such as USA, Brazil, Indonesia, Germany, Czech Republic, Poland and Lithuania among others. He is also an active speaker, delivering presentations and keynote speeches on Lean principles around the globe, including:

 • Harvard Business Review – Latin America, Chile, Ecuador and Mexico;
 • Abu Dhabi Talent Conference;
 • Washington State Government Lean Seminar;
 • Lithuanian Prime Minister’s Lean Conference;
 • ISM University of Management and Economics, Vilnius, Lithuania.

Darril is fluent in English.

Деррил Уилбурн (Darril Wilburn)

Деррил начал изучать систему TPS/Lean в рамках программы по подготовке внутренних учителей Toyota. Он развивал и внедрял методику Toyota way 2001 на крупнейшем заводе Toyota в Северной Америке, а также работал с Институтом Toyota в Японии при внедрении программы Toyota Business Practice. Он руководил первым опытным модулем программы всемирного уровня и проводил учебные сессии для руководителей высшего уровня из Северной Америки.

После присоединения к Honsha Деррил работал более чем со 100 организациями в различных странах, включая США, Бразилию, Индонезию, Германию, Чехию, Польшу и Литву. Деррил принимает активное участие в просветительской деятельности – он читает лекции и делает доклады о принципах Lean на конференциях во всем мире в партнерстве с:

 • журналом «Гарвардский бизнес-обзор» (Harvard Business Review) – в Латинской Америке, Чили, Эквадоре и Мексике;
 • конференцией талантов в Абу-Даби;
 • семинаром Lean в штате Вашингтон (США);
 • Конференцией Lean премьер-министра Литовской Республики;
 • Университетом управления и экономики ISM (Вильнюс, Литва).

Деррил свободно говорит по-английски.

Carlos Fukamizu

Carlos turi daugiau nei 20 metų patirtį Lean srityje, kurios didžiąją dalį sukaupė Toyota organizacijoje. Po intensyvių asmeninio ugdymo kursų ir mokymų su aukščiausio lygio Toyota mokytojais Japonijoje ir Brazilijoje, jis vėliau vadovavo pokyčiams skirtinguose organizacijos skyriuose.

Carlos patirtis leidžia organizacijoms padėti įgyvendinti pokyčius įvairiuose versluose. Naudodamas savo tarptautines žinias jis vadovavo šimtams Kaizen sesijų ir vedė organizacijas įgyvendinant Lean.
Jis turi išskirtinę patirtį ir žinias, naudojant visus Lean įrankius ir technikas, labiausiai skirdamas dėmesį klientų muda (vertės nekuriančių procesų) mažinimui, kaizen (nuolatiniam tobulinimui), 5S (vizualiai darbo vietai), kanban (atsargų valdymui) ir PDCA (problemų sprendimui). Papildomai savo žinias gilino specialiuose Lean mokymuose Japonijoje ir Amerikoje. Carlos laisvai kalba japonų, anglų, ispanų ir portugalų kalbomis.

Carlos Fukamizu

K.Fukamizu ir vairāk nekā 20 gadu pieredze Lean jomā, lielāko daļu viņš uzkrājis „Toyota” organizācijā. Pēc intensīviem personīgās izaugsmes kursiem un mācībām ar augstākā līmeņa „Toyota” skolotājiem Japānā un Brazīlijā, vēlāk viņš ir vadījis izmaiņas dažādās organizācijas struktūrvienībās.

K.Fukamizu pieredze ļauj organizācijām sākt īstenot pārmaiņas visdažādākajās uzņēmējdarbības jomās. Izmantojot savu starptautisko pieredzi, viņš ir vadījis simtiem Kaizen” sesiju un vadījis Lean ieviešanu organizācijās.

Viņam ir ekskluzīva pieredze un zināšanas visu Lean rīku un tehniku pielietošanā, visvairāk uzmanības pievēršot klientu muda (vērtību neradošais process) mazināšanai, „kaizen” (pastāvīga pilnveidošanās), 5S (vizuālā darba vieta), „kanban” (rezervju pārvalde) un PDCA (problēmu risināšana). Savas zināšanas papildus ir padziļinājis speciālās Lean mācībās Japānā un Amerikā. K.Fukamizu brīvi runā japāņu, angļu, spāņu un portugāļu valodās

Carlos Fukamizu

Carlos has over 20 years of Lean experience, most of which he gained at Toyota. After intensive personal development courses and training with Toyota sensei in Japan and Brazil, he led changes in different departments of the organisation.

Carlos’s experience allows him to help organisations to implement changes in various businesses. Using his international knowledge, he led hundreds of Kaizen sessions and helped organisations to implement Lean.
Carlos has exceptional experience and knowledge on all Lean tools and techniques, in particular on reducing clients’ muda (non-value added processes), kaizen (continual improvement), 5S (visual workplace), kanban (inventory management) and PDCA (problem solving). In addition, he had a specialised Lean training course in Japan and America. Carlos speaks fluently Japanese, English, Spanish and Portuguese.

Карлос Фукамизу (Carlos Fukamizu)

У Карлоса более 20 лет опыта в сфере Lean, большая часть которого накоплена в организации Toyota. После интенсивных курсов личного воспитания и обучения у учителей Toyota высшего уровня в Японии и Бразилии он руководил изменениями в различных отделах организации.

Опыт Карлоса позволяет помогать организациям претворять в жизнь изменения в различных сферах бизнеса. Применяя свои международные знания, он руководил сотнями сессий Kaizen и был проводником для организаций во время реализации Lean.
Он обладает исключительным опытом и знаниями в области применения всех инструментов и техник Lean, больше всего внимания уделяет уменьшению muda (процессов, не создающих стоимости) у клиентов, kaizen (постоянному совершенствованию), 5S (визуальному рабочему месту), kanban (управлению запасами) и PDCA (решению проблем). Дополнительно свои знания он углублял на специальных обучениях Lean в Японии и Америке. Карлос свободно говорит на японском, английском, испанском и португальском языках.

Bob Plummer

Bobs sāka savu karjeru ar 15 gadu pieredzi vadot ražošanu Toyota un General Motors. Tam sekoja 15 gadu pieredzi nodaļas prezidenta un izpilddirektora amatos ražošanas un servisa organizācijās. Esot par nodaļas  vadītāju un izpilddirektoru, viņš ieviesa TPS vairākos uzņēmumos. Divi no viņa lielākiem veikumiem bija 200 miljonu USD pasaules līmeņa plastmasas iepakojuma ražošanas uzņēmums Portola Packagingun 450 miljonu USD  automobiļu detaļu ražotājs Siegel-Roberts Automotive. Īstenojot TPS un Kaizen, viņš akcentē līderības un jēgpilnu mērķu nozīmi, lai izveidotu uzlabojumu prasmes un spēju, kultūras transformāciju, un nodrošinātu ikviena iesaisti.

Esot par rīkotājdirektoru Honsha, viņš strādā ar klientiem, pie to pārveides, lai organizācijās atraisītu darbinieku potenciālu, kas jau pastāv viņu komandas biedros, iesaistot viņus problēmu risināšanā, lai apmierinātu klientu vēlmes attiecībā uz piegādi, kvalitāti, kā arī produktu un pakalpojumu izmaksām pēc iespējas efektīvāk. Viņš sasniedz šos rezultātus, koncentrējoties uz katras organizatorisko spēju attīstīšanu un ieviešot principus un praksi, kas izveido un uztur Kaizen kultūru. Šobrīd viņš fokusējas uz ražošanu, veselības aprūpes nozarēm un valsts sektoru.

Bobs ir ieguvis inženiera bakalaura grādu Kettering universitātē un MBA  grādu Hārvarda Biznesa skolā.

Bob Plummer

Bobo profesinę karjerą sudaro 15 metų patirtis pirmaujančiose organizacijose gamybos srityje, įskaitant darbą „Toyota“ ir „General Motors“ bendroje įmonėje NUMMI, taip pat 15 metų patirtis einant padalinio prezidento bei generalinio direktoriaus pareigas gamybos ir paslaugų bendrovėse.

Būdamas padalinio prezidentu ir generaliniu direktoriumi jis keliose įmonėse įgyvendino TPS/Lean. Vienas didžiausių jo tobulinimo projektų įgyvendintas pasaulinėje plastikines pakuotes gaminančioje įmonėje „Portola Packaging“, kurios metinė apyvarta siekia 200 milijonų JAV dolerių. Antrasis – automobilių detales gaminančioje įmonėje „Siegel-Robert Automotive“ (metinė apyvarta 450 milijonų JAV dolerių). Įgyvendindamas TPS/Lean ir Kaizen principus organizacijose jis orientavosi į vadovo vaidmens svarbą, prasmingus rodiklius, Kaizen įgūdžių ir gebėjimų kūrimą, organizacijos kultūros transformaciją ir lyderiavimo teisių suteikimą.

Kaip „Honsha“ vykdomasis direktorius Bobas dirba su klientais, kad galėtų pertvarkyti jų organizacijas ir išlaisvintų komandos narių žmogiškąjį potencialą, įtraukdamas juos į problemų sprendimo procesus, kurie būtini, norint kuo tiksliau atitikti klientų lūkesčius dėl tiekimo laiko, kokybės ir produktų bei paslaugų kainos. Šių rezultatų jis siekia sutelkdamas dėmesį į organizacinių gebėjimų stiprinimą ir įgyvendindamas tokius principus bei praktiką, kurie kuria nuolatinio tobulinimo kultūrą. Šiuo metu jis daugiausia dėmesio skiria gamybos, sveikatos priežiūros sritims ir darbui su vyriausybės sektoriumi.
Bobas turi Keteringo universiteto pramonės inžinerijos bakalauro diplomą ir Harvardo verslo mokyklos magistro laipsnį.

Bob Plummer

Bob began his career with 15 years of experience in leading manufacturing operations, including at NUMMI, jointly owned by Toyota and General Motors, followed by 15 years of experience as Division President and CEO of both manufacturing and service companies.

While in the roles of Division President and CEO, Bob implemented TPS/Lean in several businesses. Two of his larger implementations include Portola Packaging, a $200 million global plastic packaging manufacturer, and Siegel-Robert Automotive, a $450 million automotive components manufacturer. When implementing TPS/Lean and Kaizen, he emphasised the important role of leadership, meaningful metrics, building Kaizen skills and abilities, cultural transformation and leadership empowerment.

As Managing Director of Honsha, Bob works with clients to transform their organisations and bring out the human potential of team members by including them into problem solving processes to meet customer needs for delivery time, quality, the price products and services in the most effective and efficient ways possible. He achieves those results by focusing on organisational capacity building and implementing principles and practices that create the culture of continual improvement. Industries where he is currently focused include manufacturing, healthcare and government.
Bob has a Bachelor of Industrial Engineering from Kettering University and an MBA from Harvard Business School.

Боб Пламмер (Bob Plummer)

Профессиональная карьера Боба включает в себя 15-летний опыт в лидирующих организациях в производственной сфере, включая работу в совместном предприятии Toyota и General Motors NUMMI, а также 15-летний опыт на должностях президента подразделения и генерального директора в компаниях в сфере производства и услуг.

Во время работы на этих должностях им были внедрены TPS/Lean на нескольких предприятиях. Один из его крупнейших проектов по усовершенствованию реализован на всемирном предприятии Portola Packaging, производящим пластиковую упаковку, годовой оборот которого достигает 200 млн. долларов США. Еще один – на предприятии Siegel-Robert Automotive, производящим детали для автомобилей (годовой оборот – 450 млн. долларов США). При реализации принципов TPS/Lean и Kaizen в организациях он ориентировался на важность роли руководителя, разумные показатели, формирование навыков и способностей Kaizen, трансформацию организационной культуры и предоставление прав лидерства.

В качестве исполнительного директора Honsha Боб работает с клиентами в целях преобразования их организаций и высвобождения человеческого потенциала членов команд, вовлечения их в процессы решения проблем, являющиеся необходимыми для как можно более точного соответствия ожиданиям клиентов относительно срока поставки, качества, а также цены продуктов и услуг. К этим результатам он стремится путем концентрации внимания на укреплении организационных способностей и претворении в жизнь принципов и практики, создающих культуру постоянного совершенствования. В настоящее время он уделяет больше всего внимания областям производства, здравоохранения и работе с правительственным сектором.
У Боба – диплом бакалавра Кетерингского университета в области промышленной инженерии и степень магистра, полученная в Гарвардской школе бизнеса.

Lando Nishida

Lando sukaupė 14 metų Lean eksperto ir konsultanto praktiką. Jis yra Lean akademijos Portugalijoje viceprezidentas ir vienas iš steigėjų. Taip pat dalyvauja Lean instituto Prancūzijoje veikloje kaip vyresnysis patarėjas ir projektų vadovas. Savo profesinės karjeros metu mokė vadybininkus ir diegė Lean principus tokiose srityse kaip gamyba, sveikatos priežiūra ligoninėse, administravimas ir paslaugų sektorius daugiau kaip 30 šalių Pietų Amerikoje, Europoje ir Azijoje.

Lando Nishida

Lando ir sakrājis 14 gadu Lean eksperta un konsultanta praksi. Viņš ir Lean akadēmijas Portugālē viceprezidents un viens no dibinātājiem. Tāpat piedalās Lean institūta Francijā darbībā kā vecākais padomnieks un projektu vadītājs. Savas profesionālās karjeras laikā ir mācījis menedžerus un ieviesis Lean principus tādās jomās kā ražošana, veselības aprūpe slimnīcās, administrēšana un pakalpojumu sektors vairāk nekā 30 valstīs Dienvidamerikā, Eiropā un Āzijā.

Lando Nishida

Lando has been a Lean expert and Lean consultant for 14 years. He is a Vice-President and founding member of the Lean Academy Portugal. He is also a Senior Advisor and Project Manager at Institut Lean France. In his professional career Lando has trained managers and has implemented Lean in manufacturing, hospital, administrative and service sectors in more than 30 countries in South America, Europe and Asia.

Ландо Нишида (Lando Nishida)

Ландо накоплена 14-летняя практика эксперта и консультанта Lean. Он является вице-президентом и одним из учредителей академии Lean в Португалии. Также он принимает участие в деятельности института Lean во Франции в качестве старшего советника и руководителя проектов. Во время своей профессиональной карьеры он учил менеджеров и внедрял принципы Lean в таких областях, как производство, здравоохранение в больницах, администрирование и сектор услуг более чем в 30 странах в Южной Америке, Европе и Азии.

Sidney K. Satake

S.Satake sukaupė daugiau kaip 10 metų Lean patirtį. Įgijęs inžinieriaus specialybę ir vadybos magistro laipsnį jis 6 metus dirbo Toyota organizacijoje Brazilijoje kokybės užtikrinimo srityje. Būdamas plieno lakštų ir cheminių medžiagų specialistu žinias S.Satake gilino Toyota pagrindinėje būstinėje ir Kentukio padalinyje, JAV. Jis sukūrė žaliavų kokybės užtikrinimo sistemą, valdant informaciją tarp tiekėjų ir Toyota gamyklų Brazilijoje ir Argentinoje ir numatant korekcines priemones, bei galimybes gerinti žaliavų kokybę.

Sidney K. Satake

S.Satake ir uzkrājis vairāk nekā 10 gadu pieredzi ar Lean. Ieguvis inženiera specialitāti un vadības maģistra grādu, viņš 6 gadus strādāja „Toyota” organizācijā Brazīlijā kvalitātes nodrošināšanas jomā. Kā tērauda lokšņu un ķīmisko vielu speciālists savas zināšanas S.Satake ir padziļinājis „Toyota” galvenajā mītnē un Kentuki filiālē ASV. Viņš ir izveidojis izejmateriālu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, pārvaldot informāciju starp piegādātājiem un „Toyota” rūpnīcām Brazīlijā un Argentīnā un paredzot korekcijas pasākumus un iespējas uzlabot izejmateriālu kvalitāti.

Sidney K. Satake

Sidney has over 10 years of Lean experience. He is an engineer with a Master’s degree in management with 6 years of experience at Toyota Brazil in quality assurance. Specialist in steel sheets and chemical materials quality, Sidney was trained in Toyota Headquarters and in Kentucky, USA. He developed the Quality Assurance System for Raw Materials, managing information between suppliers and Toyota Plants in Brazil and Argentina for countermeasures and raw material quality improvement.

Сидни К. Сатаке (Sidney K. Satake)

С. Сатаке накоплен более чем 10-летний опыт Lean. После получения специальности инженера и степени магистра управления он в течение 6 лет работал в организации Toyota в Бразилии в области обеспечения качества. С. Сатаке является специалистом в области стальных листов и химических веществ. Свои знания он углублял в головном офисе Toyota и в подразделении компании в Кентукки (США). Им создана система обеспечения качества сырья, управляющая потоками информации между поставщиками и заводами Toyota в Бразилии и Аргентине, с планированием коррекционных мер и возможностей улучшения качества сырья.

Leonardo T. Yoshida

L. Yoshida yra diplomuotas mechanikos inžinierius, įgijęs MBA laipsnį. TPS/Lean patirtį jis sukaupė daugiau, nei 15 metų dirbdamas Toyota Brasil organizacijoje.

Jis vadovavo gamybos bei darbų saugos ir aplinkosaugos projektams ir tapo technikos skyriaus vadovu. 2 metus praktinius įgūdžius  L. Yoshida vystė Toyota organizacijoje Japonijoje. Jis  koordinavo Lean diegimą EATON, bei kitose organizacijose Lotynų Amerikoje ir Europoje, taip pat ir Lietuvoje.

L. Yoshida kalba portugalų, anglų ir japonų kalbomis.

Leonardo T. Yoshida

L.Jošida ir diplomēts mehānikas inženieris, ieguvis MBA grādu. TPS/Lean pieredzi viņš ir uzkrājis, vairāk nekā 15 gadus strādājot „Toyota Brasil”.

Viņš ir vadījis ražošanas, kā arī darba aizsardzības un vides aizsardzības projektus, un kļuvis par tehnikas daļas vadītāju. Divus gadus praktiskās iemaņas L.Jošida ir pilnveidojis „Toyota” kompānijā Japānā. Viņš ir koordinējis Lean ieviešanu EATON, kā arī citās organizācijās Latīņamerikā un Eiropā, tostarp Lietuvā.

L.Jošida runā portugāļu, angļu un japāņu valodās

Leonardo T. Yoshida

Leonardo is a mechanical engineer with an MBA. He learned TPS/Lean while working at Toyota Brazil for over 15 years.

Leonardo led production, work safety and environmental projects and became the head of the Technical Department. He also trained for over 2 years at Toyota in Japan. He has coordinated the Lean implementation at EATON and other organisations in Latin America and Europe, including Lithuania.

Leonardo speaks Portuguese, English and Japanese.

Леонардо Т. Йошида (Leonardo T. Yoshida)

Л. Йошида – дипломированный инженер в области механики со степенью МБА. Опыт TPS/Lean накоплен им во время работы в организации Toyota Brasil на протяжении более 15 лет.

Он руководил проектами в области производства, а также безопасности труда и охраны окружающей среды и стал руководителем технического отдела. В течение 2 лет Л. Йошида развивал практические навыки в организации Toyota в Японии. Он координировал внедрение Lean в EATON, а также в других организациях в Латинской Америке и Европе, включая Литву.

Л. Йошида говорит на португальском, английском и японском языках.